Công dụng của yến sào Yến nuôi Yến đảo

Tổ yến

Hồng yến thô

Hồng yến thô

4,000,000

Tổ yến rút lông đặc biệt

Tổ yến rút lông đặc...

3,000,000

Tổ yến rút lông loại 1

Tổ yến rút lông loại 1

5,000,000

Tổ yến thô đặc biệt

Tổ yến thô đặc biệt

5,000,000

Tổ yến thô loại 1

Tổ yến thô loại 1

5,500,000

Tổ yến thô loại 2

Tổ yến thô loại 2

6,000,000

Yến tinh chế loại 1

Yến tinh chế loại 1

7,000,000

Yến tinh chế loại 2

Yến tinh chế loại 2

8,000,000